Reklamace

Reklamační řád

Postup při uplatnění nároku na poskytnutí záruky:

Pokud Kupující zjistí vadu výrobku v záruční době, doporučuje Prodávající následující postup:

 • V první řadě informovat o vadě Prodávajícího, nejlépe e-mailem nebo telefonicky. Tento krok není nezbytný, ale v mnoha případech může pomoci vyřešit domnělé vady.
 • V případě, že se závadu nepodařilo vyřešit krokem 1, odešle Kupující na adresu Prodávajícího výrobek k vyřízení reklamace. Reklamované zboží může být zasláno Prodávajícímu prostřednictvím jakéhokoli veřejného přepravce popř. může být předáno osobně. Náklady na přepravu k Prodávajícímu hradí vždy Kupující.
 • Prodávající má právo na přezkoumání reklamované vady, nejdéle však do 15 pracovních dní musí o výsledku přezkoumání informovat Kupujícího.
 • V případě, že se prokáže oprávněnost reklamovaných vad, pak Kupující při uplatnění záruky má:
  • bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny (jde-li o vadu neodstranitelnou).
  • výměnu vadného zboží (jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží)
  • odstoupení od smlouvy (jde-li o vady odstranitelné vyskytující se však opakovaně a bránící řádnému užívání zboží)
 • Vyřešení reklamace je Prodávající povinen provést nejpozději do stanovené doby. Do stanovené doby se započítává i doba nutná k přezkoumání reklamované vady a doba přepravy opraveného výrobku zpět ke Kupujícímu. Tuto přepravu hradí Prodávající.
 • Doba od převzetí výrobku Prodávajícím až po převzetí opraveného výrobku Kupujícím se nezapočítává do záruční doby. Záruční doba se o tuto dobu naopak prodlužuje.
 • Prodávající se může písemně dohodnout s Kupujícím na přiměřené prodloužení doby opravy.
 • Pokud Prodávající nezajistí opravu reklamované závady do stanovené doby, ani se nedohodne s Kupujícím na prodloužení doby opravy, je povinen odstranit reklamovanou vadu jako neodstranitelnou.
 • V případě, že se prokáže neoprávněnost reklamovaných vad, je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího náhradu nutných nákladů na přezkoumání. Kupující se s Prodávajícím může dohodnout na opravě vady výrobku dle standardních podmínek servisu.
 • Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem

 • Posuzování odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem se řídí zákonem č. 59 / 1998 Sb. v aktuálním znění.
 • Prodávající je pojištěn proti přímým škodám na majetku nebo na zdraví, které by mohl způsobit vadný výrobek dodaný Kupujícímu.
 • Prodávající neručí za ztráty zisku (přímé ani nepřímé) způsobené vadným výrobkem dodaným Kupujícímu.
 • Prodávající neručí za škody způsobené výrobkem, jejichž původ není v provozování výrobku, popř. za škody způsobené jednáním Kupujícím, které je v rozporu s návodem k použití nebo účelem daného výrobku.
 • Prodávající neručí za škody způsobené softwarem.
 • Prodávající neručí za ztrátu dat způsobenou vadným výrobkem během své životnosti ani během oprav výrobku u Prodávajícího. Prodávající důrazně doporučuje Kupujícímu pravidelné zálohování dat i všech nastavení výrobku, zvláště pak před předáním výrobku do opravy.