Obchodní podmínky

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od Prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP.

I. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při objednávání, dodávkách a platbách zboží a služeb mezi společností Blue Panther s.r.o., provozovatelem e-shopu Měřáky.cz (dále jen Prodávající) a zákazníky (dále jen Kupujícími) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk, pokud dvoustranné smluvní vztahy tyto podmínky neupravují jinak.

Obchodní styk mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí:

a. V případě Kupujícího podnikatele: příslušnými ustanoveními zákona 90/2012 Sb., Zákon o korporacích a 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění v případě styku mezi Prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou osobou, jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

b. V případě Kupujícího spotřebitele – příslušným ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

II. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat.

Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků.

Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem [ Odeslat objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána do zpracování Prodávajícímu. Toto odeslání je závazné.

Na e-mailovou adresu Kupujícího, uvedenou v objednávce, bude zaslán e-mail s akceptací objednávky.

Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat Kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Pro případ osobního odběru zboží se sjednává, že Prodávající bude pro Kupujícího rezervovat zboží v příslušném kamenném obchodě po dobu 10 pracovních dnů od odeslání potvrzujícího e-mailu Kupujícímu. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány. Na tuto skutečnost bude Kupující v emailu potvrzujícím přijetí jeho objednávky Prodávajícím upozorněn. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění po dobu 3 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Přijatá objednávka od Kupujícího prostřednictvím internetového obchodu Měřáky.cz má platnost kupní smlouvy podle platného zákona a obsahuje tyto náležitosti:

a) typ požadovaného zboží
b) objednací číslo požadovaného zboží - objednávky bez uvedeného objednacího čísla nebo typu zboží nebude možné vyřídit
c) objednávané množství
d) fakturační adresu Kupujícího
e) požadované místo dodání
f)  způsob dopravy a platby
g) údaje umožňující řádné vystavení daňového dokladu dle zákona 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
 
Prodávající potvrdí objednávku Kupujícímu písemně automaticky generovaným e-mailem. V případě, že zboží není možno dodat v termínu či se vyskytnou jiné okolnosti ovlivňující vyřízení objednávky, bude Kupující kontaktován telefonicky či e-mailem.
 

III.  Ceny

Ceny jsou účtovány podle platného ceníku Prodávajícího. Pokud dojde během doby vyřízení objednávky ke změně cen, jsou zákazníkovi vždy účtovány ceny zboží platné v den objednání uvedené na objednávce.
Ceny výrobků dodávaných Prodávajícím vycházejí z užitných vlastností výrobků, provozních nákladů výrobce a Prodávajícího, kurzu CZK, platných cenových, daňových a celních předpisů.

V cenách zboží je zahrnuto:

a) výchozí ověření a kontrola výrobku u výrobce
b) kompletní příslušenství specifikované jako součást dodávky v uživatelské příručce
 
V cenách není zahrnuto:

a) balné a přepravné včetně pojistného
b) kalibrační protokol s naměřenými hodnotami od výrobce (pokud není uvedeno u daného přístroje jinak
c) kalibrace přístroje od české kalibrační laboratoře
 
Ceny poskytovaných služeb jsou kalkulovány individuálně.

Veškeré ceny jsou uváděny s i bez DPH.

Platnost cen a jejich změny:

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny v průběhu kalendářního roku bez předchozího upozornění z důvodu:

a) změny kurzu CZK
b) změn cen výrobků
c) změn platných celních a daňových předpisů,
d) popř. změn dalších objektivních podmínek


IV. Možné způsoby úhrad zboží

a) dobírkou společností GLS nebo Českou poštou
b) převodem z účtu na účet na základě zálohové faktury
c) ePlatbou
d) v hotovosti na provozovně
 
Bližší specifikace plateb jsou popsány v záložce Dodací a platební podmínky.
 

V. Přeprava a dodání zboží

Způsoby dopravy a dodání zboží jsou specifikovány v záložce Dodací a platební podmínky.
 

VI. Technická specifikace

Na e-shopu MERAKY.CZ jsou uvedeny hlavní funkční vlastnosti dodávaných přístrojů. Nejsou uvedeny podrobné specifikace.

Pokud budete mít pocit, že některý parametr není jasně a jednoznačně uveden, prosíme Vás o návštěvu webové stránky www.blue-panther.cz, kde naleznete úplné technické specifikace, nebo kontaktujte náš technický personál na kontaktních telefonních číslech uvedených v záložce KONTAKT.

Platná detailní technická specifikace je vždy uvedena v uživatelské příručce dodávané s výrobkem. Uživatelská příručka je dodávána v českém nebo anglickém jazyce – dle typu přístroje a je dodávána v papírové či elektronické podobě nebo je ke stažení na webových stránkách výrobce či prodejce.

Ujišťujeme všechny zákazníky, že všechny přístroje uvedené v tomto katalogu splňují požadavky platných českých zákonů a norem, které se vztahují na jejich dovoz, prodej i užití. Ke všem výrobkům bylo vydáno "Prohlášení o shodě" nebo CE certifikát ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
 

VII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem:

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může Kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy Kupující spotřebitel Prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je Kupující spotřebitel povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, a v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese Kupující spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.
 
Odstoupení od smlouvy Kupujícím podnikatelem:

Při odstoupení od smlouvy Kupujícím podnikatelem před dodáním zboží bude účtována smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny objednaného zboží.

Při odstoupení od smlouvy Kupujícím podnikatelem po dodání zboží je Kupující podnikatel povinen uhradit storno poplatek. Konkrétní výši storno poplatku, která může být až do výše 75 % z kupní ceny vráceného zboží, stanoví Prodávající s ohledem na typ výrobku. Zboží musí vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, a v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese Kupující.

Kupující podnikatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837  občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy, pokud zboží bylo upraveno podle přání Kupujícího.

VIII. Práva z vadného plnění a záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti Prodávajícího za vady. 

Záruční doba u výrobků je specifikována výrobcem a je uvedena na dodacím listě a upřesněna v uživatelské příručce.

Záruční doba u služeb je stanovena následovně:

a) Servis – 6 měsíců
b) Instalace – 6 měsíců
c) Kalibrace – 0 měsíců

Na samostatně prodávaný/dodávaný software se záruka nevztahuje.

Záruční doba začíná dnem dodání výrobku/služby/softwaru Kupujícímu, popř. předáním výrobku veřejnému dopravci.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, kterou případně výrobek strávil v záruční opravě (doba od převzetí výrobku do záruční opravy do data předání opraveného výrobku Kupujícímu, popř. předání dopravci).

Pokud Kupující v záruční době zjistí, že výrobek nesplňuje technické parametry uvedené v technické specifikaci výrobce, informuje o tomto bez prodlení Prodávajícího a ten zahájí reklamační řízení.

Při tomto řízení Prodávající posoudí, zda jsou splněny podmínky záruky. K tomu slouží dodací/záruční list potvrzený Kupujícím, případně doklad o zakoupení – faktura/ daňový doklad. Po posouzení, že změna vlastností nastala v záruční době Prodávající ve své vlastní servisní laboratoři nebo ve spolupráci s výrobcem (dle typu výrobku) posoudí příčinu změny vlastností a tím i oprávněnost reklamace.
 
Pokud příčinou změny vlastností je některá z akceptovatelných příčin, Prodávající výrobek opraví ve své laboratoři nebo u výrobce tak, aby opětně splňoval garantované technické parametry nebo výrobek vymění za výrobek nový.

Obsah poskytované záruky, tj. rozsah, podmínky, doba platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí jsou uvedeny v těchto záručních podmínkách a mohou být upřesněny v konkrétních návodech pro použití.

Rozsah záruky:

Zjevné vady, za které se považuje především:
 • neshoda mezi deklarovaným a skutečně dodaným množstvím objednaných výrobků
 • neshoda deklarovaného příslušenství se skutečně dodaným příslušenstvím výrobků
 • vnější viditelné poškození výrobku nebo jeho příslušenství
Tyto vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.

Skryté vady jsou vady jedné nebo více funkcí výrobků způsobené systémovou nebo nahodilou výrobní vadou.

Tyto vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu.

Záruka se nevztahuje na:
 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • závady způsobené nesprávným používáním, pozměněním, neautorizovaným zásahem Kupujícího do výrobku, nedodržováním zásad údržby popřípadě poškozením (úmyslným nebo neúmyslným)
 • závady způsobené používáním výrobku v jiných podmínkách než je stanoveno v návodu nebo katalogu
 • porušené ochranné pečetí nebo nálepek, jsou-li takové na výrobku
 • závady způsobené manipulací, popř. skladováním, které neodpovídají pokynům v návodu nebo katalogu
 • pojistky a baterie na jedno použití
 • vady, se kterými byl Kupující seznámen a na které byla Kupujícímu poskytnuta sleva
 • vady způsobené vyšší mocí, kterou Prodávající nemohl ovlivnit (blesk, nepřiměřené kolísání napětí sítě, atp.)
 • další specifické případy stanovené v uživatelské příručce konkrétního přístroje
Za vadu není považována nefunkčnost výrobku ve specifickém-nestandardním využití, pokud tyto aplikace nebyly předem odsouhlaseny Prodávajícím a písemně potvrzeny při potvrzení objednávky.

Postup při uplatnění nároku na poskytnutí záruky:

Pokud Kupující zjistí vadu výrobku v záruční době, doporučuje Prodávající následující postup:
 • V první řadě informovat o vadě Prodávajícího, nejlépe e-mailem nebo telefonicky. Tento krok není nezbytný, ale v mnoha případech může pomoci vyřešit domnělé vady.
 • V případě, že se závadu nepodařilo vyřešit krokem 1, odešle Kupující na adresu Prodávajícího výrobek k vyřízení reklamace. Reklamované zboží může být zasláno Prodávajícímu prostřednictvím jakéhokoli veřejného přepravce popř. může být předáno osobně. Náklady na přepravu k Prodávajícímu hradí vždy Kupující.
 • Prodávající má právo na přezkoumání reklamované vady, nejdéle však do 15 pracovních dní musí o výsledku přezkoumání informovat Kupujícího.
 • V případě, že se prokáže oprávněnost reklamovaných vad, pak Kupující při uplatnění záruky má:
  • bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny (jde-li o vadu neodstranitelnou).
  • výměnu vadného zboží (jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží)
  • odstoupení od smlouvy (jde-li o vady odstranitelné vyskytující se však opakovaně a bránící řádnému užívání zboží)
 • Vyřešení reklamace je Prodávající povinen provést nejpozději do stanovené doby. Do stanovené doby se započítává i doba nutná k přezkoumání reklamované vady a doba přepravy opraveného výrobku zpět ke Kupujícímu. Tuto přepravu hradí Prodávající.
 • Doba od převzetí výrobku Prodávajícím až po převzetí opraveného výrobku Kupujícím se nezapočítává do záruční doby. Záruční doba se o tuto dobu naopak prodlužuje.
 • Prodávající se může písemně dohodnout se s Kupujícím na přiměřené prodloužení doby opravy.
 • Pokud Prodávající nezajistí opravu reklamované závady do stanovené doby, ani se nedohodne s Kupujícím na prodloužení doby opravy, je povinen odstranit reklamovanou vadu jako neodstranitelnou.
 • V případě, že se prokáže neoprávněnost reklamovaných vad, je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího náhradu nutných nákladů na přezkoumání. Kupující se s Prodávajícím může dohodnout na opravě vady výrobku dle standardních podmínek servisu.
 • Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

IX. Odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem

 

Posuzování odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem se řídí zákonem č. 59 / 1998 Sb. v aktuálním znění.

Prodávající je pojištěn proti přímým škodám na majetku nebo na zdraví, které by mohl způsobit vadný výrobek dodaný Kupujícímu.

Prodávající neručí za ztráty zisku (přímé ani nepřímé) způsobené vadným výrobkem dodaným Kupujícímu.

Prodávající neručí za škody způsobené výrobkem, jejichž původ není v provozování výrobku, popř. za škody způsobené jednáním Kupujícím, které je v rozporu s návodem k použití nebo účelem daného výrobku.

Prodávající neručí za škody způsobené softwarem.

Prodávající neručí za ztrátu dat způsobenou vadným výrobkem během své životnosti ani během oprav výrobku u Prodávajícího. Prodávající důrazně doporučuje Kupujícímu pravidelné zálohování dat i všech nastavení výrobku, zvláště pak před předáním výrobku do opravy.
 
X. Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (GDPR) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

Kupující může Prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.
 
Předávání údajů 3 stranám
 
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem.
V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.