Přihlášení
Zaregistrovat se Zapomenuté heslo
Výrobci

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při objednávání, dodávkách a platbách zboží a služeb mezi společností  Blue Panther s.r.o., provozovatelem e-shopu MERAKY.CZ (dále jen prodávající) a zákazníky (dále jen kupujícími) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk, pokud dvoustranné smluvní vztahy tyto podmínky neupravují jinak.

2. Obchodní styk mezi prodávajícím a kupujícím se řídí:
  a. Ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění v případě styku s kupujícími obchodujícími podle Živnostenského zákona, majícími IČ a uplatňujícími "zboží" ve svém účetnictví.
  b. Ustanoveními Občanského zákoníku č. 40/64 Sb. v platném znění v případě styku s občany, kteří neuplatní "zboží" ve svém účetnictví.

II. Objednání zboží a uzavření smlouvy


Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat.
Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků.

Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem [ Odeslat objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána do zpracování Prodávajícímu. Toto odeslání je závazné.
Na e-mailovou adresu Kupujícího, uvedenou v objednávce, bude zaslán e-mail s akceptací objednávky.
Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat Kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Pro případ osobního odběru zboží se sjednává, že Prodávající bude pro Kupujícího rezervovat zboží v příslušném kamenném obchodě po dobu 10 pracovních dnů od odeslání potvrzujícího emailu Kupujícímu. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány. Na tuto skutečnost bude Kupující v emailu potvrzujícím přijetí jeho objednávky Prodávajícím upozorněn. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Přijatá objednávka od kupujícího prostřednictvím internetového obchodu Měřáky.cz má platnost kupní smlouvy podle platného zákona a obsahuje tyto náležitosti:
    a) typ požadovaného zboží
    b) objednací číslo požadovaného zboží - objednávky bez uvedeného objednacího čísla nebo typu zboží nebude  možné vyřídit
    c) objednávané množství
    d) fakturační adresu kupujícího
    e) požadované místo dodání
    f)  způsob dopravy a platby
    g) údaje umožňující řádné vystavení daňového dokladu dle zákona 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty

Prodávající potvrdí objednávku kupujícímu písemně automaticky generovaným e-mailem. V případě, že zboží není možno dodat v termínu či se vyskytnou jiné okolnosti ovlivňující vyřízení objednávky bude kupující kontaktován telefonicky či e-mailem.

III.  Ceny

1. Ceny jsou účtovány podle platného ceníku prodávajícího.  Pokud dojde během doby vyřízení objednávky ke změně cen, jsou zákazníkovi vždy účtovány ceny zboží platné v den objednání uvedené na objednávce.

 • 2. Ceny výrobků dodávaných prodávajícím vycházejí z užitných vlastností výrobků, provozních nákladů výrobce a prodávajícího, kurzu CZK, platných cenových, daňových a celních předpisů.

  V cenách zboží je zahrnuto:
  a) výchozí kalibrace a kontrola výrobku u výrobce
  b) kompletní příslušenství specifikované jako součást dodávky v uživatelské příručce
  c) uživatelská příručka (vyžaduje-li to způsob užití přístroje)

  V cenách není zahrnuto:
  a) balné a přepravné včetně pojistného
  b) kalibrační protokol s naměřenými hodnotami od výrobce (pokud není uvedeno u daného přístroje jinak
  c) kalibrace přístroje od české kalibrační laboratoře

  Ceny poskytovaných služeb jsou kalkulovány individuálně.
  Veškeré ceny jsou uváděny s i bez DPH.

 • Platnost cen a jejich změny

  Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny v průběhu kalendářního roku bez předchozího upozornění z důvodu:
  a) změny kurzu CZK
  b) změn cen výrobků
  c) změn platných celních a daňových předpisů,
  d) popř. změn dalších objektivních podmínek.


  IV. Možné způsoby úhrad zboží a jejich ceny:

  a) dobírkou společností GLS
  b) převodem z účtu na účet oproti pro-forma faktuře
  c) v hotovosti při převzetí zboží v provozovně


  V. Technická specifikace

  Na e-shopu MERAKY.CZ jsou uvedeny hlavní funkční vlastnosti dodávaných přístrojů. Nejsou uvedeny podrobné specifikace.

  Pokud budete mít pocit, že některý parametr není jasně a jednoznačně uveden, prosíme Vás o návštěvu webové stránky www.blue-panther.cz, kde naleznete úplné technické specifikace, nebo kontaktujte náš technický personál na kontaktních telefonních číslech uvedených v záložce KONTAKT.

  Platná detailní technická specifikace je vždy uvedena v uživatelské příručce dodávané s výrobkem.

  Ujišťujeme všechny zákazníky, že na všechny přístroje uvedené v tomto katalogu splňují požadavky platných českých zákonů a norem, které se vztahují na jejich dovoz, prodej i užití. Ke všem výrobkům bylo vydáno "Prohlášení o shodě" nebo CE certifikát ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.