Přihlášení
Zaregistrovat se Zapomenuté heslo
Výrobci

Záruční podmínky a reklamace

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Tento reklamační řád je platný od 1. ledna 2004 a ruší platnost předchozích

reklamačních řádů.

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád definuje obchodní styk mezi zákazníkem (dále jen „kupující“) a společností Blue Panther s.r.o., která je provozovatelem eshopu Meraky.cz  (dále jen „prodávající“). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

 V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží datum vyznačený na dodacím listě.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument

na www.blue-panther.cz.

a) Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení obchodního zákoníku

č. 513/91 Sb., v platném znění, občanského zákoníku č. 40/64 Sb., v platném

znění a dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 643/92 Sb., v platném znění

(dále jen zákona) a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u prodávajícího

a u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti

za vady (dále jen „reklamace“).

b) Prodávající je obchodní společnost Blue Panther s.r.o., se sídlem

Novodvorská 994, 142 24 Praha 4, provozovna Mezi Vodami 29, 143 00

Praha 4-Modřany; IČ: 45272441, DIČ CZ4272441, zapsaná u Krajského

obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 9199, dne 29. 4. 1992.

c) Kupujícím je subjekt, který s prodávajícím uzavřel Smlouvu o koupi zboží.

d) Zboží je předmět koupě, tedy hmotné i nehmotné výrobky (software)

dodávané prodávajícím kupujícímu.

e) Smlouvou o koupi zboží se podle tohoto reklamačního řádu rozumí:

1) zboží bylo zakoupeno za základě písemné objednávky podle obchodního

zákoníku

2) zboží bylo zakoupeno na základě Kupní smlouvy zpracované podle

obchodního zákoníku

3) zboží bylo zakoupeno za základě ústní objednávky podle obchodního

zákoníku

4) zboží bylo zakoupeno za hotové podle obchodního zákoníku

5) zboží bylo zakoupeno za hotové podle občanského zákoníku

6) zboží bylo zakoupeno na dobírku podle občanského zákoníku

2. Záruční podmínky

Na zboží dodané prodávajícím kupujícímu na základě výše definované

Smlouvy o koupi zboží je poskytována záruka na práci a komponenty po

dobu uvedenou níže. Záruka se začíná počítat ode dne převzetí zboží kupujícím

nebo ode dne vyznačeném jako datum vystavení dodacího listu.

Jako doklad o záruce – záruční list – vystavuje prodávající ke každému zakoupenému

zboží nákupní doklad, a to prodejku za hotové nebo daňový doklad

(fakturu) a dodací list se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název

zboží, cena, množství, sériové číslo a délka záruky).

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží neprodleně po jeho obdržení a je

povinen všechny případné zjištěné vady či nedostatky oznámit do druhého

dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných

při této prohlídce jen v případě kdy prokáže, že tyto vady mělo zboží již v

době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno

v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít.

V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného

plnění prodávajícím.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku

poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými

ustanoveními občanského, resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené

vady nelze reklamovat u prodávajícího.

Kupující má právo uplatnit záruku na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se

na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno v Blue Panther s.r.o. (viz dodací list –

nákupní doklad). V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v

záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Prodávající má povinnost reklamovaný výrobek bezplatně opravit tak, aby

opětovně splňoval garantované užitné a technické parametry nebo výrobek

vyměnit za výrobek nový. To však pouze v případě, že zjištěné vady nelze

odstranit.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným nakládáním s dodaným

zbožím. Za neodborné zacházení s předmětem koupě se považuje jeho

užívání v rozporu s návodem k použití, zásah do něho (odejmutí krytů,

mechanické poškození) a další činnosti, ke kterým uživatel není oprávněn.

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou instalací a

skladováním. Skladovací a instalační podmínky jsou uvedeny v návodu k

použití. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené chybným

používáním, nesprávnou manipulací, instalací a skladováním. Rovněž

tak prodávající nenese žádnou odpovědnost za instalaci a užívání programového

vybavení dodávaného jako součást zařízení nebo jako samostatné

zboží.

Za porušení záručních podmínek bude dále považováno i porušení nebo

odstranění speciální plomby, kterou je zařízení opatřeno před jeho dodáním

a otestováním. Při reklamaci je nutno dodat předmět koupě kompletní, tj.

četně originálního obalu a všeho příslušenství. V opačném případě nebude

reklamace akceptována.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé při dopravě zboží

k zákazníkovi ani od zákazníka (při prodeji ani při případné reklamaci).

Délka záruční doby

Tato délka se řídí platnými ustanoveními zákona a činí:

a) Při obchodním styku podle obchodního zákoníku je záruční doba standardně

1 rok a na e shopu meraky.cz je označena jako standardní případně není uvedena.

Prodloužené záruční doby jsou na e shopu meraky.cz  vždy vyznačeny počtem let záruky.

b) Při obchodním styku podle občanského zákoníku je záruční doba poskytovaná

prodávajícím standardně 2 roky – na e shopu meraky.cz je označena jako standardní.

Prodloužené záruční doby jsou v tomto katalogu vyznačeny počtem let

záruky.

Záruka nabývá platnosti až po prokazatelném převzetí zboží kupujícím, tj. podpisem dodacího listu a vyznačením data převzetí kupujícím na dodacím listě. Při předání zboží třetí osobou (veřejný nebo soukromý dopravce) začíná záruka platit po navrácení potvrzené kopie dodacího listu na adresu dodavatele.

Podle těchto záručních podmínek je akceptováno i zaslání potvrzeného

dodacího listu faxem. V opačném případě případné nebude uplatnění záruky

dodavatelem uznáno. Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího až

zaplacením ceny předmětu koupě (příslušné faktury). Odpovědnost za škody

přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě od prodávajícího

vyznačeném v dodacím listu.

b) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených

zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je

mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě

odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany

jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

3. Vyřízení reklamace

a) Místem pro uplatnění reklamace je adresa:

Blue Panther s.r.o., Mezi Vodami 29, 143 00 Praha 4-Modřany.

b) Prodávající do 5 pracovních dní ověří oprávněnost reklamace. Reklamace

včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději

však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace pokud se prodávající s kupujícím

nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná

práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

c) Za situace, kdy je nutno zboží prodávajícímu zaslat, si kupující ve vlastním

zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího

obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí

zásilku příslušnými symboly.

d) Při reklamaci je nutno dodat reklamované zboží kompletní, tj. včetně originálního

obalu a všeho příslušenství i manuálu. V opačném případě nebude

reklamace prodávajícím akceptována.

e) Kupující je povinen předložit doklady o zakoupení zboží a uvést podrobně

o jakou vadu se jedná a jak se tato vada projevuje. Pokud již bylo v minulosti

zboží reklamováno, musí kupující též doložit doklad o této reklamaci. Na

nákupním dokladu ke zboží musí být stejné vydané sériové číslo, jako na zboží

nebo výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

f) Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí

opraveného zboží.

g) Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo

chybnou manipulací apod.), prodávající vyúčtuje kupujícímu náklady vzniklé

lokalizací závady a cenu opravy závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit

ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního

řízení.

h) Nárok na uplatnění záruky zaniká:

1. Při vadách vzniklých neodborným nakládáním s dodaným zbožím. Za

neodborné zacházení s předmětem koupě se považuje jeho užívání v rozporu

s návodem k použití, zásah do něho (odejmutí krytů, mechanické poškození) a

další činnosti, ke kterým uživatel není oprávněn.

2. Při vadách vzniklých nesprávnou instalací a skladováním. Skladovací a instalační

podmínky jsou uvedeny v návodu k použití.

3. Za porušení záručních podmínek bude považováno i porušení nebo

odstranění speciální plomby, kterou je zařízení opatřeno před jeho dodáním a

otestováním.

4. Při působení přírodních živlů a vyšší moci.

5. Připojením k elektrické instalaci neodpovídající příslušné technické normě.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené chybným používáním,

nesprávnou manipulací, instalací a skladováním. Rovněž tak prodávající

nenese žádnou odpovědnost za instalaci a užívání programového vybavení

dodávaného jako součást zařízení nebo jako samostatné zboží.

4. Závěrečná ustanovení

V případě jakékoli reklamace kupující prodávajícího informuje o uplatnění

reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy

upozorněn. Jedná-li se o věci použité, neodpovídá prodávající za vady

odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými,

pracovníky prodávajícího neschválenými, součástmi ani se softwarovými

aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné

objednávce.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.